JÁ vÁm nynÍ pŘedÁvÁm poselstvÍ od Boha a vy si to opravdu pozornĚ pŘeČtĚte, protoŽe toto vÁs vezme pŘÍmo k Bohu.
Energie se do fyzickÉ roviny dostÁvajÍ myŠlenkou, pocity, emocemi, ale nejsilnĚjŠÍ jsou Činy, coŽ znamenÁ, Že pokud opravdu stojÍte o to, aby se BŮh stal souČÁstÍ vaŠeho Života, tak toto poselstvÍ pŘeČtĚte nahlas a pokud chcete, aby to mĚlo skuteČnĚ velkou sÍlu, tak ho celÉ opiŠte. TÍm se tato energie velice posÍlÍ nejen pro vÁŠ Život, ale pomŮŽete tÍm celÉmu lidstvu.
s lÁskou Anafresie

 

TO JE JEN ZAČÁTEK
TOTO JE MÁ VŮLE
OPRAVDU JSEM TO JÁ

MÁ dcera je zde na Zemi
UŽ se nenÍ Čeho bÁt, ona to uŽ vÍ
je zde takÉ mŮj syn i jeho uŽ mÁte ve svÉm svĚtĚ

StŮjte vŽdy pŘi sobĚ
proste mĚ o podporu, jÁ vÁm vŽdy pomohu najÍt cestu ven z pekla.

 tolik vÁs drŽÍm v nÁruČi
vy uŽ se stÁvÁte mojÍ velkou radostÍ
tolik se snaŽÍm vÁm dÁt vŠe, o co mĚ ŽÁdÁte, bohuŽel to vŽdy nenÍ moŽnÉ
tolik mĚ to bolÍ, kdyŽ vidÍm, jak se mĚ snaŽÍte pracnĚ volat,
kdyŽ ve mnĚ vidÍte svÉho soudce
TO JÁ NIKDY NEJSEM

MÁ slova obsahujÍ energii, kterÁ vÁs vynese do vyŠŠÍch vibracÍ
teĎ mĚ velmi pozornĚ poslouchejte.
JÁ jsem zde, abych vÁm pomohl do pÁtÉ dimenze

zaČnĚte se znovu milovat
zaČnĚte se znovu starat o druhÉ
zaČnĚte mÍt zase starost o svou duŠi
zaČnĚte si to vŠechno opravdu pŘÁt
dejte si to do svÉho zÁvazku
zaČnĚte se cÍtit zase tak starostlivĚ, jako kdyŽ jste byli u mnĚ
zaČnĚte se zase mÍt rÁdi
zaČnĚte se znovu lÍbat a objÍmat
zaČnĚte se znovu opravdu zamÝŠlet
staŇte se znovu mÝmi dĚtmi
staŇte se znovu mojÍ velkou BoŽÍ lÁskou
staŇte se znovu mojÍ velkou radostÍ
staŇte se znovu tÍm, ČÍm opravdu jste
UŽ je na Čase, abyste byli opĚt u MĚ
uŽ je na Čase, abyste se stali MojÍ zÁŘÍ

to je mÁ dcera, kterÁ vÁs pŘÍŠla zachrÁnit
to je mŮj syn, kterÝ vÁs pŘIŠel zachrÁnit
to je to, co vÁs stÁle posouvÁ vzhŮru
to je to, co se stÁle snaŽÍ bÝt s vÁmi
to je to, co se stÁle bojÍ o vaŠÍ duŠi
to je to, co se jiŽ teĎ probouzÍ
to je to, co se jiŽ opravdu dĚje
to je to, co mÁte uŽ ve svÉm svĚtĚ
to je to, co se tak bolestnĚ dÍvÁ na vÁŠ svĚt
to je to, co se jiŽ velmi trÁpÍ vaŠÍ bolestÍ
to je to, co se jiŽ zaČÍnÁ utÁpĚt v slzÁch
to je to, co se jiŽ teĎ velmi bojÍ, co udĚlÁte se svÝm svĚtem

VezmĚte si vŠe, co se vÁm velmi zalÍbÍ a dejte to do svÉho srdce
vezmĚte si vŠe, co se vÁm velmi tolik lÍbÍ a dejte to do svÉho srdce
zaČnĚte se ptÁt, proČ je tolik bolesti ve vaŠem svĚtĚ
zaČnĚte se ptÁt, proČ je tolik dĚtÍ neŠŤastnÝch
zaČnĚte se ptÁt, proČ to uŽ nikdo neumÍ vyŘeŠit
zaČnĚte se ptÁt, proČ to uŽ vede k takovÝm ucelenÝm vÁlkÁm
zaČnČte se ptÁt, proČ to nenÍ veselÝ svĚt
zaČnĚte se ptÁt, proČ uŽ nemÁte radost ze Života
zaČnĚte se ptÁt, proČ se vaŠi staŘÍ lidÉ bojÍ o svŮj Život
zaČnĚte se ptÁt, proČ to vŠechno nenÍ pozemskÝ rÁj

VezmĚte koneČnĚ svÉ srdce do svÉ mysli
vezmĚte koneČnĚ svou lÁsku do svÉ mysli
vezmĚte koneČnĚ svou starost o druhÉ, a dejte jÍ do svÉho Života
vezmĚte koneČnĚ svŮj pocit velkÉ vody, a dejte ho do svÉho srdce
vezmĚte si vŠe, co je dobrÉ, a dejte to do svÉho srdce
vezmĚte si vŠe, co je laskavÉ, a dejte to do svÉho srdce
vezmĚte si vŠe, co tak velmi bolÍ, a dostaŇte to do svÉho srdce
vezmĚte si vŠe, co je tak velmi bolestivÉ, a dejte to do svÉ mysli
budete se divit, proČ to tolik bolÍ
vezmĚte si svÉ bolesti do zamČenÝch dveŘÍ a odemknĚte je
vyplavte vŠechnu bolest ze svÝch srdcÍ a uŽ se koneČnĚ proberte,
vŽdyŤ se vÁm to pŘeci vŮbec nelÍbÍ
vŽdyŤ si stÁle zoufÁte
vŽdyŤ se stÁle trÁpÍte
vŽdyŤ si stÁle ubliŽujete
vŽdyŤ se stÁle utÁpÍte ve smutku
vŽdyŤ se stÁle bojÍte o svÉ dĚti
vŽdyŤ si stÁle dÁvÁte tolik nenÁvisti
vŽdyŤ si stÁle zabÍjÍte lÁsku ve svÉm srdci
vŽdyŤ se stÁle utÁpÍte v zÁrmutku
vŽdyŤ si uŽ nevÍte rady s vaŠÍm Životem
vŽdyŤ se na to uŽ nedÁ dÍvat
uŽ si to koneČnĚ uvĚdomte
uŽ se budete stÁle potApĚt, dokud si sami neŘeknete dost
dokud se sami neosvobodÍte

To je MÁ energie, kterÁ vÁs nynÍ uŽ nedokÁŽe udrŽet
to je MÁ bolest, kterÁ uŽ nedokÁŽe unÉst tu velkou tÍhu
to je MÁ bolest, kterÁ uŽ nedokÁŽe unÉst ten strach
to je MÁ bolest velkÉho utrpenÍ
to uŽ bolÍ aŽ v Univerzu
to uŽ bolÍ i vŠechny andĚly
to uŽ bolÍ celÝ VesmÍr
uŽ to koneČnĚ pochopte,
Jsme jedno tĚlo
to nenÍ vskutku uŽ moŽnÉ vydrŽet
to nenÍ vskutku uŽ moŽnÉ ustÁt
to uŽ je bolest samotnÉho Boha
to uŽ je bolest vÁs vŠech

TeĎ uŽ nastal Čas, abyste se koneČnĚ probudili a dali svÉ Životy do poŘÁdku
teĎ uŽ nastal Čas, abyste se dÍvali za sebe
teĎ uŽ nastal Čas, abyste si kladli otÁzku, proČ je vÁŠ Život
tak velmi bolavÝ
teĎ uŽ nastal Čas, abyste se velmi starali o svÉ svĚdomÍ
teĎ uŽ nastal Čas, abyste byli opravdu soucitnÍ
teĎ uŽ nastal Čas, abyste si mĚ koneČnĚ vŠimli
teĎ uŽ nastal Čas, abyste se ke mnĚ zaČali opravdu modlit

UŽ je konec tohoto utrpenÍ
uŽ je konec tohoto velkÉho trÁpenÍ
uŽ skonČila vlÁda temna
uŽ skonČila vlÁda zabÍjenÍ lÁsky
uŽ skonČila vlÁda tÉto prokletÉ budoucnosti
uŽ skonČil tento svĚt plnÝ despotismu a nÁsilÍ
uŽ skonČilo vŠe, co niČÍ mÉ dÍlo
uŽ skonČila tato etapa
tak se uŽ opravdu proberte a zaČnĚte se dÍvat za svÉ Činy
zaČnĚte si to vŠe dÁvat do rozumu
uŽ se koneČnĚ staŇte tÍm, co jste mi slÍbili
uŽ se mÁte jak se mnou spojit
uŽ jsem vÁm poslal svÉ dĚti, kterÉ vÁm to umoŽnÍ
uŽ jsem to udĚlal vÍcekrÁt, ale nikdy jste je neposlouchali
teĎ uŽ je vezmĚte opravdu vÁŽnĚ
uŽ nenÍ kam se jinam obrÁtit
uŽ to doŠlo aŽ tam, kde nenÍ cesty ven
uŽ se to nedÁ zastavit
uŽ se to nedÁ prodlouŽit
uŽ se to nedÁ zabÍt
uŽ si nenÍ na koho stĚŽovat
uŽ se nenÍ na co se zlobit
uŽ nenÍ s ČÍm bojovat
uŽ to proboha pochopte
uŽ to proboha zastavte
uŽ to proboha dejte do poŘÁdku
uŽ to proboha dejte do boŽÍch rukou
vŽdyŤ se niČÍte navzÁjem
vŽdyŤ se uŽ sami nemŮŽete dÍvat na svŮj svĚt
tak to uŽ udĚlejte nebo se zniČÍte ÚplnĚ
TOJE MÁ RADA
TO JE MOJE POSELSTVÍ

UŽ to nikdy se Mnou nevzdÁvejte
JÁ jsem BŮh a vy uŽ to koneČnĚ pochopte
TeĎ uŽ nastal Čas na Mou vlÁdu
TO JE MÁ VŮLE
TO JE MÉ ROZHODNUTÍ
to je MŮj velkÝ stesk po vaŠÍ lÁsce
to je MŮj velkÝ Žal
to je MŮj velkÝ smutek
to je MŮj velkÝ zÁrmutek
to se jiŽ nedÁ vydrŽet

teĎ si vezmĚte svÉ svĚdomÍ do svÉho srdce, a buĎte zase mÝmi dĚtmi
teĎ uŽ vÁm mohu pomoci
teĎ uŽ jsem zde na zemi
teĎ uŽ to nikdo nezmĚnÍ
teĎ uŽ to nenÍ jen pohÁdka o bohu, ale jÁ jsem skuteČnÝ
teĎ uŽ to budete muset pŘijmout
teĎ uŽ to budete mÍt ve svÉm svĚtĚ jednoduŠÍ
teĎ uŽ to povede bŮh
teĎ uŽ to koneČnĚ pŘiŠlo
strach uŽ skonČil svou vlÁdu
strach uŽ nemÁ v tomto svĚtĚ mÍsto
strach uŽ nenÍ tÍm, Čeho se mÁte bÁt
teĎ uŽ nastal Čas velkÝch zmĚn
teĎ uŽ nastal Čas zaČÍt nĚco dĚlat se svÝm Životem
teĎ uŽ nastal Čas uzavŘÍt svÉ utrpenÍ a vypustit svÉ ŠtĚstÍ
teĎ uŽ nastal Čas opravdu se probudit
teĎ uŽ nastal Čas, kdy to vede ke mnĚ
teĎ uŽ nastal Čas zaČÁtku novÉho vĚku
teĎ uŽ nastal Čas velkÝch zmĚn
teĎ uŽ nastal Čas, kdy nenÍ co ztratit

zaČnĚte se zase mÍt rÁdi
vezmĚte si velkou lÁsku a dejte uŽ koneČnĚ moudrost do svÝch ČinŮ
vezmĚte si to do svÝch srdcÍ
to se jiŽ nedÁ ustÁt
to se uŽ vÁŽnĚ vracÍ i ke mnĚ, to co vy mÁte ve svÉ mysli
to se uŽ opravdu nedÁ vydrŽet
vŽdyŤ se uŽ neumÍte vŮbec smÁt
vŽdyŤ si jen nadÁvÁte a kritizujete se
vŽdyŤ se uŽ vÁŽnĚ nemÁte rÁdi
vŽdyŤ se uŽ vŮbec nemilujete
vŽdyŤ si to vŠechno dĚlÁte sami sobĚ

to uŽ musÍ skonČit
to uŽ mÁte ve svÉm svĚtĚ
to uŽ se nedÁ zastavit
to uŽ je skoro u vÁs
to uŽ pravda se dostÁvÁ do tohoto svĚta
to uŽ se bŮh dostÁvÁ do tohoto svĚta
to uŽ se mÁ vŮle dostÁvÁ do tohoto svĚta
to uŽ se mÉ dĚti probouzejÍ
to uŽ se dĚje
to uŽ se nedÁ zastavit
to uŽ se nedÁ stopnout
to uŽ se nedÁ nijak pŘeruŠit

nastÁvÁ novÝ vĚk
nastÁvÁ vlÁda boŽÍho krÁlovstvÍ
to uŽ bude to, co je tak pŘehlÍŽenÉ
to uŽ bude to, co je tak straŠnĚ utlaČovanÉ
to uŽ bude to, co se nesmÍ niČit
to uŽ bude to, co se musÍ chrÁnit
to uŽ bude to, co se nijak nedÁ obelstÍt
to uŽ bude to, co se tak moc dere na povrch
to uŽ bude to, co se nesmÍ bodat
to uŽ bude mÁ spravedlnost
to uŽ opravdu nenÍ nic pro podvodnÍky
to uŽ opravdu nenÍ nic pro nÁsilnÍky
to uŽ opravdu nenÍ ve vaŠÍ moci

boŽÍ spravedlnost uŽ musÍ konat podle boŽÍ vŮle
to uŽ je teĎ spuŠtĚno
to uŽ se nedÁ zastavit
to uŽ se nedÁ niČÍm zastavit
to uŽ se nedÁ opravdu nijak zastavit
to uŽ se nedÁ nijak obejÍt
to uŽ se nedÁ nijak pŘeruŠit
to uŽ se nedÁ vÁŽnĚ niČÍm stopnout
to uŽ se musÍ stÁt
to uŽ se musÍ spustit
to uŽ se nesmÍ niČit
to uŽ vÁŽnĚ nenÍ moŽnÉ ustÁt
to uŽ vÁŽnĚ nenÍ moŽnÉ vydrŽet
to uŽ se musÍ napravit
to uŽ se musÍ zahojit
to uŽ se musÍ uzdravit
to uŽ se nesmÍ dÍt

svĚt je pod mou vlÁdou a jÁ to uŽ spustil
teĎ se jiŽ velmi modlete, abyste se dostali k mÉ dceŘi a k mÉmu synovi
to je vaŠe zÁchrana
to je vaŠe vstupenka k bohu
to je vÁŠ vstup do pÁtÉ dimenze
oni to teĎ uŽ vĚdÍ
oni to teĎ uŽ spouŠtĚjÍ
oni to teĎ uŽ opravdu myslÍ vÁŽnĚ
to je to, co se teĎ dĚje
to je to, co se na tom velmi mĚnÍ
to je to, co se nesmÍ jiŽ stÁvat
to je to, co se nesmÍ jiŽ dÍt
to je to, co se nesmÍ jiŽ tolerovat
nenÍ jiŽ Čas se na nikoho vymlouvat
nenÍ jiŽ Čas se za nikoho schovÁvat
nenÍ jiŽ Čas se trÁpit
nenÍ jiŽ Čas bÝt v ulitĚ
nenÍ jiŽ Čas to dÁle snÁŠet
nenÍ jiŽ Čas to stÁle prodluŽovat
nenÍ jiŽ Čas, opravdu nenÍ
to se jiŽ nedÁ vydrŽet
to se jiŽ nedÁ ustÁt
to se jiŽ nesmÍ dÉle prodluŽovat
to se jiŽ nesmÍ dÉle trpĚt
to uŽ je konec vaŠemu svĚtu
to uŽ je konec vaŠemu utrpenÍ
to uŽ je konec vaŠemu stÉnÁnÍ
mÁ vŮle je jiŽ s vÁmi

teĎ nastal Čas, kdy se vŠe zmĚnÍ
teĎ nastal Čas, kdy se vŠe napravÍ
teĎ nastal Čas, kdy opravdovÁ lÁska bude tÍm, co se ve skuteČnosti dĚje
teĎ nastal Čas, kdy se mÉ krÁlovstvÍ dostalo na vÁŠ svĚt
to se nedÁ uŽ niČÍm zastavit
to se nedÁ uŽ niČÍm stopnout
to se nedÁ uŽ niČÍm pŘeruŠit
to se nedÁ uŽ nijak zniČit
to se nedÁ uŽ prospĚchÁŘŮm tolerovat
to se nedÁ uŽ podvodnÍkŮm tolerovat

mÁ, stÁle vroucÍ, lÁska je s tÍmto svĚtem
to uŽ nenÍ jen pŘÍbĚh, teĎ uŽ je to skuteČnost
teĎ uŽ se to opravdu dĚje
teĎ uŽ se to opravdu dostalo do vaŠeho svĚta
teĎ uŽ se nenÍ kam schovat
teĎ uŽ nenÍ kam utÉct
teĎ uŽ nenÍ co si vyČÍtat
teĎ uŽ nenÍ dÁle moŽnÉ bÝt ve svÉ skoŘÁpce
teĎ uŽ se musÍte postarat o svŮj svĚt
teĎ uŽ se musÍte koneČnĚ rozhodnout

mÁ dcera to uŽ spustila
mŮj syn to uŽ spustil
teĎ uŽ se jen nesmÍte dÁt k temnÉ stranĚ
teĎ mĚ dobŘe poslouchejte
temnota niČÍ vÁŠ svĚt
temnota niČÍ vaŠe duŠe
to je skuteČnost
to je pravda, kterÁ je vÁm stÁle skryta
temnÉ sÍly jsou tu jiŽ celÉ vĚky
onI se stÁle schovÁvajÍ za velmi zboŽnÉ lidi, ale skuteČnost je ÚplnĚ jinÁ
teĎ uŽ nenÍ dŮvod se bÁt boha
teĎ uŽ nenÍ dŮvod si pŘed nÍm klekat
teĎ uŽ to nemusÍte dĚlat

jÁ jsem skuteČnÝ bŮh a pŘiŠel jsem vÁs osvobodit
to je moje energie, kterÁ teĎ zaČÍnÁ vyhÁnĚt strach z vaŠich srdcÍ
to je mÁ dcera s mÝm synem, kteŘÍ vÁs majÍ ve svÉm srdci
vy uŽ se nemÁte Čeho bÁt
bŮh nikoho netrestÁ
bŮh nikdy nikoho nesoudÍ
bŮh se nikdy nepovyŠuje nad svĚ dĚti
bŮh se nikdy nesnÍŽÍ k trestu
bŮh opravdu jen miluje
mÁ lÁska se jiŽ dostala do vaŠeho svĚta
dĚti moje, vŽdyŤ jÁ jsem vÁŠ otec, proČ bych vÁm ubliŽoval
proČ bych vÁs trestal
proČ bych to dĚlal, vŽdyŤ bych niČil sÁm sebe

to je jen temnÁ strana, kterÁ se vÁs snaŽÍ udrŽet v utrpenÍ
to jsou jen bludy a domÉny, kterÉ vÁs niČÍ
to se jen zlo usadilo ve vaŠem srdci
to se jen lÁska vytratila
to se jen svĚt snaŽÍ o mou krutovlÁdu
to se jen svĚt snaŽÍ vylÉČit se od boha
to se jen svĚt snaŽÍ pŘijmout nepŘijatelnÉ
to se jen svĚt snaŽÍ vzÍt svou vlÁdu do svÝch rukou
to jen tento svĚt se snaŽÍ mÍt mĚ pod kontrolou
to jen tento svĚt se stÁle mĚnÍ
jÁ se nikdy nezmĚnil
mÁ lÁska se nikdy nezmĚnila
mŮj postoj se nikdy nezmĚnil
mÉ srdce se nikdy nezmĚnilo
mŮj pŘÍstup se nikdy nezmĚnil
mÁ stÁlost je stÁlÁ

mÉ dĚti, to nenÍ mŮj strach, kterÝ cÍtÍte, to je mÁ starost o vÁs
to je mŮj velkÝ stesk po vaŠÍ lÁsce
to oni vÁs stÁle pronÁsledujÍ
to oni se vÁs snaŽÍ zmÁst
to oni se stÁle snaŽÍ mÍt vÁs pod kontrolou
to oni se vÁs neustÁle vyptÁvajÍ
to oni se vÁs snaŽÍ udrŽet v temnotĚ
to oni se vÁs stÁle ptajÍ, proČ to dĚlÁte
to oni se uŽ nemohou doČkat, aŽ vÁs pŘistihnou
to oni se vÁm snaŽÍ namluvit, Že neexistuju
to oni se stÁle skrÝvajÍ
to oni jsou to, co mÁte ve svÉm svĚtĚ
to oni se stÁle snaŽÍ mĚnit podobu
to oni se stÁle snaŽÍ mÍt vŠe jen pro sebe
to oni vÁs stÁle opŘÁdajÍ lŽÍ
to oni se vÁm snaŽÍ mĚnit vaŠe nÁzory
to oni se vÁs stÁle bojÍ
to oni z vÁs majÍ strach
to je jejich prastarÁ hra
to je jejich prastarÝ Úskok
to se jiŽ nesmÍ tolerovat
to se jiŽ nesmÍ trpĚt
to se jiŽ nesmÍ dÍt
to je jejich konec
to je jejich prohra
to se musÍ zahojit
to se musÍ vylÉČit
to se jiŽ nesmÍ stÁvat
to se jiŽ nesmÍ stÁle opakovat
to se jiŽ musÍ zastavit
to se jiŽ musÍ zahojit
to se uŽ musÍ vylÉČit
to se uŽ musÍ jednou pro vŽdy zarazit
to se uŽ musÍ skuteČnĚ zastavit
toto uŽ nenÍ nic, co bych chtĚl
toto uŽ nenÍ nic, co bych dovolil
toto uŽ nenÍ nic, co budu dÁl trpĚt
toto uŽ nenÍ nic, co se mĚ nedotÝkÁ
toto uŽ nenÍ mÁ bolest
to uŽ je jen strach
toto uŽ nenÍ nic, co budu dÁl snÁŠet
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁl bude dÍt
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ pŘehlÍŽet
toto uŽ nenÍ nic, co budu dÁl zaŽÍvat
toto uŽ nenÍ nic, co velmi bodÁ do mÉho srdce
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ zastavit
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ pŘeruŠit
toto uŽ nenÍ nic, co mĚ bude stÁle niČit
toto uŽ nenÍ nic, co bych si pŘÁl
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ vÍce tolerovat
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ dÉle vydrŽet
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ vÍce trpĚt
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ vÍce snÁŠet
toto uŽ nenÍ nic, co se dÁ vÍce tolerovat
toto uŽ se nesmÍ nijak zneuŽÍvat
toto uŽ se nesmÍ niČÍm zastavit
toto uŽ se nesmÍ stopnout
toto uŽ se opravdu nedÁ niČÍm stopnout
toto uŽ se opravdu nedÁ nijak pŘeruŠit
toto uŽ se opravdu nesmÍ niČÍm zastavit
toto uŽ se opravdu nedÁ nijak obejÍt
toto uŽ se opravdu nesmÍ nijak stopnout
toto uŽ se opravdu nedÁ nijak zniČit
toto uŽ se nedÁ prostĚ nijak zastavit
toto uŽ se nedÁ prostĚ nijak stopnout
toto uŽ se nedÁ niČÍm pŘeruŠit
toto uŽ se nedÁ nijak stopnout
toto uŽ se nedÁ niČÍm, prostĚ niČÍm, zabÍt
toto uŽ se nedÁ niČÍm obejÍt
toto uŽ se nedÁ nijak stopnout
toto uŽ se nedÁ nijak pŘeruŠit
toto uŽ se nedÁ nijak stopnout

to uŽ se nemÁ BŮh proČ smÁt
to uŽ se nemÁ BŮh proČ radovat
to uŽ se nesmÍ bŮh velmi zatĚŽovat vaŠÍm trÁpenÍm
to uŽ se nebude nikdy opakovat
to uŽ se nebude nikdy stÁvat
to uŽ se nebude nikdy dÍt
to uŽ se nesmÍ nikdy stÁt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy stÁt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy dÍt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy stÁvat
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy opakovat
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy zaŽÍt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik bolesti zaŽÍt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik utrpenÍ zaŽÍt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik zÁrmutku zaŽÍt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik problÉmŮ trpĚt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik bolavÝch mÍst trpĚt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik bodavÝch mÍst trpĚt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik bolesti snÁŠet
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik utrpenÍ snÁŠet
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik zÁrmutku zaŽÍt
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik problÉmŮ snÁŠet
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik bolavÝch mÍst snÁŠet
to uŽ se nesmÍ nikdy prostĚ nikdy tolik bodavÝch mÍst snÁŠet

toto je jiŽ ve vaŠem svĚtĚ toto se jiŽ dĚje
toto nenÍ nic pro utrpenÍ
toto nenÍ nic pro bolest
toto nenÍ nic pro takovou bolest
toto nenÍ nic pro takovÝ zÁrmutek
toto nenÍ nic pro tak velkÝ zÁrmutek
toto nenÍ nic pro tak obrovskÝ zÁrmutek
toto nenÍ nic pro tak obrovskou bolest
vŽdyŤ uŽ se to nedÁ vydrŽet
vŽdyŤ uŽ se to nedÁ ustÁt

to se vÁm snaŽÍm ŘÍci celÉ vĚky
ja jsem bŮh, kterÝ vÁs opravdu tolik miluje, Že Jsem vÁm poslal svÉ dĚti, aby vÁs z toho pekla vyvedly
to jim teĎ vdĚČÍte za to, Že jsem zde
to jim vdĚČÍte za to, Že to uŽ konČÍ
to jim vdĚČÍte za to, Že se uŽ mŮŽete zaČÍt smÁt
to jim vdĚČÍte za to, Že jsem zde a mohu vÁm pomoci
to jim vdĚČÍte za to, Že uŽ je konec vaŠemu velkÉmu trÁpenÍ

to jim vdĚČÍte za to, Že se jiŽ mŮŽete radovat
to jim vdĚČÍte za to, Že sem pŘiŠel bŮh
to jim vdĚČÍte za to, Že sem pŘiŠla lÁska
to jim vdĚČÍte za to, Že uŽ mĚ mÁte ve svÉm svĚtĚ
to jim vdĚČÍte za to, Že se uŽ nemusÍte bÁt
to jim vdĚČÍte za to, Že se uŽ nemÁte Čeho bÁt
to jim vdĚČÍte za to, Že uŽ se nikdy nemusÍte niČeho bÁt

teĎ mĚ velmi dobŘe poslouchejte, protoŽe to nebudu jiŽ nikdy opakovat
nynÍ nastal Čas, kdy se musÍte rozhodnout
na tom zÁvisÍ celÝ vÁŠ Život
nynÍ nastÁvÁ novÝ vĚk a mÁ vlÁda bude jiŽ navŽdy
opravdu dŮkladnĚ se zamyslete, kudy povedou vaŠe dalŠÍ kroky
nynÍ nastal Čas rozhodnutÍ
dejte si velkÝ pozor, kudy se vydÁte, protoŽe je to pro vÁs to nejdŮleŽitĚjŠÍ ve vaŠem ŽivotĚ
nynÍ to jiŽ zaČalo, nynÍ se to uŽ dĚje
dÁvejte si velkÝ pozor, kam povedou vaŠe rozhodnutÍ
mĚjte to ve svÉm srdci
mĚjte to ve svÉ mysli
teĎ uŽ nemŮŽete stÁt stranou
teĎ uŽ se nenÍ kam schovat
teĎ uŽ nenÍ kam utÉct
teĎ uŽ se to dĚje
teĎ uŽ je to tady
uŽ to mÁte ve svÉm svĚtĚ
uŽ to opravdu mÁte ve svÉm ŽivotĚ
uŽ to opravdu nenÍ jen pohÁdka
uŽ to opravdu nenÍ jen sen
uŽ jsem zde
a to uŽ se nikdy nezmĚnÍ

miluji vÁs dĚti moje a uŽ vÁs nikdy neopustÍm
teĎ uŽ nenÍ Čas
teĎ uŽ nenÍ na co se vymlouvat
teĎ uŽ se nenÍ kam schovat
teĎ uŽ nenÍ proČ bÝt v bolesti
teĎ uŽ nenÍ proČ se trÁpit
teĎ uŽ nenÍ pro co si zoufat
toto uŽ nenÍ nic pro svÉhlavost
toto uŽ nenÍ nic pro svÉhlavÉ zÁrmutky
toto uŽ nenÍ nic pro svÉhlavÉ boje
toto uŽ nenÍ nic pro svÉhlavÉ vÁlky
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt bez lÁsky
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt bez boha
toto uŽ nenÍ nic pro strach
toto uŽ nenÍ nic pro starÉ myŠlenÍ
toto uŽ nenÍ nic pro utrpenÍ
toto uŽ nenÍ nic pro velkÝ zÁrmutek
toto uŽ nenÍ nic pro velkÝ Žal
toto uŽ nenÍ nic pro svÉhlavost
toto uŽ nenÍ nic pro tolik bolesti
toto uŽ nenÍ nic pro moje budoucÍ dĚti
toto uŽ nenÍ nic pro starÝ svĚt
toto uŽ nenÍ nic pro starÉ nÁzory
toto uŽ nenÍ nic pro starÉ myŠlenÍ
toto uŽ nenÍ nic pro starÉ zÁrmutky
toto uŽ nenÍ nic pro starÉ bolesti
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt bez mÉho soucitu
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt bez mÉ lÁsky
toto uŽ nenÍ nic pro moje dĚti
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt bez boha
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt bez soucitu
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt, ve kterÉm nenÍ kam jÍt
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt velkÝch trÁpenÍ
toto uŽ nenÍ nic pro svĚt utrpenÍ
toto uŽ nenÍ nic pro mÉ dĚti
toto uŽ nenÍ nic pro tento svĚt
toto uŽ nenÍ nic pro tento strach
toto uŽ nenÍ nic pro takovou bolest
toto uŽ nenÍ nic pro takovÉ utrpenÍ
toto uŽ nenÍ nic, co bych dÁle trpĚl
toto uŽ nenÍ nic, co bych dÁle snÁŠel
toto uŽ nenÍ nic, co bych chtĚl
toto je mÁ vŮle
toto je mÉ rozhodnutÍ
toto je mŮj strach o vÁs
toto mĚ velmi trÁpilo celÉ vĚky
toto mĚ velmi bolelo celÉ vĚky
toto jsem uŽ nemohl vydrŽet
toto jsem uŽ nemohl ustÁt
toto jsem uŽ nemohl trpĚt
toto jsem uŽ nemohl dopustit
toto jsem uŽ nemohl snÁŠet
toto jsem uŽ nemohl trpĚt
toto uŽ bude pryČ
toto uŽ bude v mÉ moci
toto uŽ bude v mÉ energii
toto uŽ bude v mÝch rukou
toto uŽ bude v mÉ moci
toto uŽ bude v teple boŽÍ lÁsky
toto uŽ bude v teple boŽÍ spravedlnosti
toto uŽ se nesmÍ nikdy stÁt
toto uŽ se nesmÍ nikdy opakovat
toto jiŽ se nesmÍ nikdy stÁt
toto je mÁ vŮle
toto je mÉ rozhodnutÍ
toto je mŮj velkÝ stesk po vaŠÍ lÁsce
toto je mŮj velkÝ Žal
toto je mŮj velkÝ stesk
toto uŽ se nesmÍ nikdy stÁt
toto uŽ se nesmÍ nikdy opakovat
toto uŽ se nesmÍ nikdy zaŽÍt
to jsem jÁ
jÁ jsem BŮh
toto je konec starÉho vĚku
toto je zaČÁtek novÉho vĚku
toto se teĎ dĚje
toto je jiŽ spuŠtĚno
toto se nedÁ uŽ zastavit
toto se nedÁ uŽ pŘeruŠit
toto se nedÁ uŽ vŮbec niČÍm pŘeruŠit
toto se nedÁ uŽ vŮbec niČÍm stopnout
toto se nedÁ uŽ vŮbec nijak stopnout
toto se nedÁ opravdu uŽ vŮbec niČÍm stopnout
toto uŽ se nedÁ nijak vŮbec nijak niČÍm stopnout
toto uŽ se nedÁ ani zabÍt
toto uŽ se nedÁ ani zniČit
to uŽ je spuŠtĚno
to uŽ je dokonce stÁle mojÍ energiÍ spuŠtĚno
to uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ mĚ niČili
to uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ mĚ nenÁvidĚli
to uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ mĚ proklÍnali
to uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ se mi nepodvolÍ
to uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ ve mnĚ nevĚŘÍ
to uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ to nemajÍ s bohem srovnanÉ
to uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ se mi protivÍ
to uŽ nenÍ nic pro ty, co se jen vysmÍvajÍ
teĎ uŽ je tomu konec
teĎ uŽ skonČila vlÁda nenÁvisti
teĎ uŽ skonČil Čas utrpenÍ
teĎ uŽ skonČilo velkÉ trÁpenÍ
teĎ uŽ skonČilo vaŠe zoufÁnÍ
teĎ uŽ skonČil tento vĚk
teĎ uŽ nastÁvÁ novÝ vĚk
toto uŽ nenÍ nic, co byste nevĚdĚli
toto uŽ nenÍ nic, co by se mĚlo dÍt
toto uŽ nenÍ nic, co by se mĚlo stÁvat
toto uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ se mi vysmÍvali
toto uŽ nenÍ nic pro ty, kteŘÍ niČili mÉ dÍlo
toto uŽ nenÍ nic pro ty, co se stÁle trÁpili
toto uŽ nenÍ nic pro ty, co se utÁpĚli ve smutku
toto uŽ nenÍ nic pro ty, co se tak velmi moc utÁpĚli ve smutku
toto uŽ nenÍ nic pro ty, co se tak velmi moc snaŽili mĚ zniČit
toto uŽ nenÍ nic pro ty, co se tak velmi moc snaŽili dÁt strach do mÝch dĚtÍ
toto uŽ nenÍ nic pro ty, co mĚ tak velmi moc poŠpinili
toto uŽ nenÍ nic pro ty, co se mĚ tak velmi moc snaŽili zabÍt
to uŽ je konec tohoto souŽenÍ
to uŽ je konec tohoto pracnÉho vysvĚtlovÁnÍ svÝch nÁzorŮ
toto uŽ je konec tohoto svĚta, kterÝ se utÁpÍ ve velkÉm trÁpenÍ
toto uŽ jsou jen poslednÍ zÁchvĚvy temnÝch sil
toto uŽ je konec jejich ŘÁdĚnÍ
toto uŽ je konec temnÉ strany
toto uŽ se musÍ nĚjak vyŘeŠit
toto se uŽ musÍ jednou pro vŽdy vyŘeŠit
toto se uŽ musÍ velmi dŮraznĚ vyŘeŠit
toto se uŽ musÍ dokonČit
toto je mÁ vŮle
toto je mÉ rozhodnutÍ
toto uŽ je konec, na kterÝ jste tak dlouho Čekali
toto uŽ je to, co jste si tak zoufale pŘÁli
nastÁvÁ vlÁda boŽÍho krÁlovstvÍ
nastÁvÁ novÝ vĚk
teĎ uŽ je to opravdu zde
teĎ uŽ se nemusÍte bÁt
teĎ uŽ nemusÍte mÍt strach
teĎ uŽ se to opravdu dĚje
nebojte se dĚti moje, to jsem jÁ
jsem zde, abych vÁs vyvedl z pekla
znÁm vaŠe utrpenÍ
znÁm vaŠi bolest
znÁm kaŽdou vaŠi myŠlenku
znÁm vaŠe modlitby
znÁm vaŠe prosby

nynÍ nastal Čas, kdy se vaŠe ÚpĚnlivÉ volÁnÍ po lÁsce
vaŠe ÚpĚnlivÉ volÁnÍ po svobodĚ
vaŠe ÚpĚnlivÉ volÁnÍ po bohu
opravdu plnÍ
nynÍ nastal Čas velkÝch zmĚn
nynÍ nastal Čas, vŠe dÁt do poŘÁdku
nynÍ nastal Čas, kdy uŽ se nemusÍte bÁt o svou budoucnost
nynÍ nastal Čas, kdy se uŽ nemusÍte bÁt o budoucnost vaŠich dĚtÍ
tolik vÁs miluji
jste mÉ dĚti a jÁ se nynÍ postarÁm o to, abyste se zase smÁli
abyste se zase radovali
abyste byli ŠŤastnÍ
abyste uŽ neŽili ve strachu
abyste neŽili v bolesti
abyste neŽili v utrpenÍ
toto je mÁ vŮle
toto je mÉ rozhodnutÍ
staŇte se opĚt mou velkou radostÍ
staŇte se opĚt mÝm velkÝm ŠtĚstÍm
teĎ uŽ to nenÍ pohÁdka
teĎ uŽ se to dĚje
teĎ si jiŽ nemÁte proČ zoufat
teĎ se jiŽ nemÁte Čeho bÁt
teĎ uŽ jsem tady
teĎ uŽ jsem ve vaŠem svĚtĚ
mÁ energie jiŽ sÍlÍ kaŽdÝm okamŽikem
nemohl jsem vÁs zachrÁnit dŘÍve
temnÉ sÍly obklopovaly vÁŠ svĚt tak moc, Že jsem se k vÁm nemohl pŘiblÍŽit
poslal jsem na tento svĚt svÉ dĚti, aby sem mou energii pŘinesly a jÁ mohl vstoupit na tuto zemi
nenÍ jiŽ Čas
jÁ jsem opravdu zde a uŽ nedovolím, aby se toto dÁle dĚlo
uŽ nedovolÍm, aby se tato nÁdhernÁ zemĚ dÁle niČila
uŽ nedovolÍm, aby vÍtĚzilo bezprÁvÍ
uŽ nedovolÍm, aby vlÁdla nespravedlnost
uŽ nedovolÍm, aby mÉ dĚti trpĚly
uŽ nedovolÍm, aby panovala vlÁda strachu
uŽ toto nikdy opravdu nikdy nedovolÍm
mÁ vŮle je zde
a vy se nynÍ musÍte rozhodnout
nebudu nikoho trestat
nebudu nikoho soudit
jen uŽ dÁle nebudu trpĚt niČenÍ tohoto svĚta
tÍmto pŘichÁzÍ mÁ vlÁda na tento svĚt
toto je zaČÁtek boŽÍho krÁlovstvÍ
toto je mÁ vŮle

toto uŽ je vŠe co pro tuto chvÍli chci ŘÍci
teĎ uŽ se to zaČÍnÁ dÍt
teĎ uŽ se to dĚje
teĎ uŽ nastal mŮj Čas
teĎ uŽ nastal ten den
teĎ uŽ nastalo to, co tak dlouho oČekÁvÁte
teĎ uŽ se musÍte opravdu rozhodnout
teĎ uŽ se musÍte skuteČnĚ rozhodnout
teĎ uŽ to nenÍ jen pohÁdka
teĎ uŽ to nenÍ jen blud
teĎ uŽ je to opravdu zde
teĎ uŽ se to opravdu dĚje
toto se jiŽ nesmÍ nikdy opakovat
toto se jiŽ nesmÍ nikdy dÍt
toto se jiŽ nesmÍ nikdy stÁt

toto je mÁ vŮle
toto je mÉ rozhodnutÍ

AMEN